31. Tháng mười hai 2035 - 14:00 đến 17:00
Chia sẻ nó trên:

Thông Báo Thi Tuyển Dụng Công Chức Của Sở Nội Vụ | Thi Tuyển Công chức Nhà Nước | Thứ hai, 31. Tháng mười hai 2035

THÔNG BÁO THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ (63 TỈNH THÀNH)
Thông tin thi tuyển, tài liệu và đề thi sẽ được cập nhật lên https://www.facebook.com/Thituyencongchucnhanuoc.gov
https://www.facebook.com/Tailieuonthicongchuc.gov.vn
https://www.facebook.com/Dethicongchuc.gov.vn