01. Tháng mười một 2022 - 19:00 đến 22:00
Chia sẻ nó trên:

Dr Norman Goldwasser: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) | The Shul | Thứ ba, 01. Tháng mười một 2022

A speech about Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)psychotherapy by Dr Norman Goldwasser.